Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou LASER Komárno, spol. s r. o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma LASER Komárno, spol. s r. o., ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo ....).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre koncového užívateľa **. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka).

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) - tzv.: Bazár.

** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre spotrebiteľov s IČO obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platia podľa zákona.

III. Záručné podmienky

I. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predavačom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@laser-kn.sk , spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie je

LASER Komárno, spol. s r. o., Mesačná 20, 945 01 Komárno, Slovenská republika

Pri tovare, ktorému je na území SR poskytovaný autorizovaný servis, odporúčame kupujúcemu v záujme urýchlenia reklamácie uplatniť to priamo v autorizovanom servisnom stredisku (info o autorizovaných servisoch na: obchod@laser-kn.sk alebo na kontaktných tel. číslach), prípadne v mieste predávajúceho.

IV. V prípade, že bol tovar zakúpený spotrebiteľom s IČO musí kupujúci uplatniť túto reklamáciu priamo a iba v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

V. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, originálom záručného listu /ak bol vydaný/, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

VI. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, originálom záručného listu /ak bol vydaný/, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad a záručný listu /ak bol vydaný/) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

VII. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými komponentmi, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.

VIII. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, príslušenstva, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti a živelnou pohromou.

IX. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného software vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

X. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,

f) pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,

g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

h) vykonaním nekvalifikovaných zásahom či zmenou parametrov,

i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.),

j) pri chybne vykonanom upgrade BIOS-u, firmware,

k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na prirodzené opotrebenie /napr. batérie, žiarovky, uhlíky, atď./.

XI. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod). Momentom odstránenie ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky apod) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru.

XII. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).

XIII. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia software (operačný systém, antivír ...), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektoré aplikácie (hry, vírusy ...), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

XIV. Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich prípadnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme.

XV. Zariadenia pre ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. ZIP, CD, diskety ....). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená. XVI. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúci spotrebiteľ bez IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak je kupujúcim subjekt s IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

I. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, v primerane dodatočnej lehote. Ak kupujúci pri nákupe uplatni IČO, jeho vzťah z predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

II. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, SMS správou, ktorý uviedol už pri nákupe.)

III. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

IV. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Táto čiastka je stanovená vo výške 1,-€/deň

V. Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál, je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade slúchadiel je jednotná životnosť 6 mesiacov. Výnimkou sú slúchadlá, ktoré boli zakúpené ako samostatný produkt.

Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novelami Z.z.

 

 

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy. Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 7 - dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.